اصطلاحات2

تعاریف پایه واژه ها و اصطلاحات عمومی :

کاربری یا نحوه استفاده : نوع فعالیت و شیوه بهره وری از ساختمان یا زمین به صورت موقت یا دایم .

واحد مسکونی : مکانی مستقل که یک یا چند خانوار در آن سکونت دارند و بخشی از آن به آشپزخانه ، توالت;و دستشویی و حمام اختصاص یافته باشد.

خانوار: چند نفر که باهم در یک اقامتگاه زندگی می کنند ، با یکدیگر هم خرج هستند و معمولاً با هم غذا می خورند .

قطعه مالکیت : قطعه زمین دارای حدود مشخص و سند مالکیت

تفکیک : تقسیم یک قطعه مالکیت به چند قطعه جهت استفاده واحد یا مختلط

تجمیع : استفاده جمعی از چند قطعه مالکیت جهت یک نوع کاربری

مساحت زمین یا کل مساحت زمین : مساحت محاسبه شده از ابعاد مندرج در سند مالکیت به متر مربع

سطح اشغال : سطح اشغال شده در مجموع طبقات سا ختمان

سطح ساختمانی یا زیر بنا : سطح ساخته شده در مجموع طبقات ساختمان

بلندترین نقطه دست انداز بام ودر صورت وجود سقف شیب دار بلندترین خط الرأس بام از سطح معبر

زیر زمین : قسمتی از ساختمان که ارتفاع آن از سطح معبرحداکثر ۲۰/۱ باشد

پیلوت : قسمتی از ساختمان همسطح گذر که به صورت فضا یی شامل ستون ها و بدون دیوارهای جدا کننده بوده و فاصله زیر سقف آن از گذر ۲۰/۲ متر باشد.

سطح معبر : متوسط اختلاف ارتفاع بالاترین و پایین ترین نقطه گذر مشرف به قطعه مالکیت

طبقه همکف : قسمتی از ساختمان که فا صله ان از سطح گذر حداکثر ۲/۱ متر و یا ارتفاع آن از معبر بیش از ۲/۱ باشد.

منبع:شهرداری رشت

مشاور املاک خوشنشین