اصطلاحات1

ساختمان : عبارت از مجموعه مستحدثات که معمولا در یک قطعه زمین ششدانگ به منظور سکونت و یا محل پیشه و یا محل پیشه و یا کارخانه و یا هر منظور دیگری احداث شده و در تاریخ ممیزی مورد استفاده بوده و یا آماده بهره برداری باشد.

واحد تجاری : عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برابر تبصره ذیل ، بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به منظور استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده است و یا در آنها واحد های صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی ویا واحد های تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند.

واحد مسکونی : عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برای سکونت افراد و یا خانوارها ساخته شده و شامل : اتاق ، آشپزخانه و سرویس های لازم باشد ( بدیهی است انجام پاره ای فعالیت های شخصی مندرج در قوانین نیز در آنها مجاز خواهد بود)

واحد صنعتی : عبارت است از کلیه ساختمان هایی که به منظور استفاده صنعتی ویا ایجاد کارگاه های صنعتی و اداری موافقت اصولی از مراجع ذیربط مانند : وزرات جهاد کشاورزی ،صنایع سبک و سنگین و معادن و فلزات دریافت وایجاد شده باشند.

واحد اداری : عبارت است از کلیه ساختمان های دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی .بدیهی است سایر ساختمانهایی که از شمول بند های ۱-۲-۳ خارج باشند مشمول تعریف واحد اداری می شوند.

تبصره : موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهاد های انقلاب اسلامی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول پرداخت مالیات هستند از نظر پرداخت عوارض پذیره ، تجاری محسوب می شوند.

طرح : بیان تفضیلی و گسترده موضوعی که اجرای آن مورد نظر باشد طرح نامیده میشود.

طرح هادی : نحوه استفاده از اراضی شهری را برای دوران کوتاه پنج تا ده ساله در قالب امکانات فنی ، مالی ، اداری شهرداری ، طرح هادی می نامند.

طرح جامع : طرحی است که در آن نحوه استفاده از اراضی بصورت حوزه های مسکونی ، تجاری ، اداری ، کشاورزی ، تاسیسات و تسیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری و خطوط ارتباط و مراکز حمل و نقل و سایر امکانات شهری را مشخص می نمایند. طرح جامع معمولا برای یک دوره ۱۵ تا ۲۵ ساله تهیه میشود.

طرح تفضیلی : برنامه ریزی اجرایی استفاده از اراضی شهری و روستایی را طرح تفضیلی می گویند.

منبع: شهرداری رشت

مشاور املاک خوشنشین